امام و ادبیات پایداری
56 بازدید
محل نشر: متین » بهار 1385 - شماره 30 » (24 صفحه - از 121 تا 144)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ادبیات یعنی فرهنگی که با وضع موجود در ستیز است و ادبیات پایداری یعنی فکر و فرهنگی که به دفاع از حق و نفی باطل می‌پردازد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که مقومات ادبیات پایداری امام چیست؟ این پرسش در چهار عنوان دنبال می‌گردد: 1) «دگر»؛2) «مبانی»؛ 3) «مؤلفه‌ها» و 4) «موانع» ادبیات پایداری امام چه هستند؟ در عنوان اول، ادبیات پایداری امام خمینی در تقابل با ادبیات شرق و غرب قرار می‌گیرد. عنوان دوم، به مبانی ادبیات قیام و مقاومت دنیوی که صرفاً بر عقل معاش ابتنا دارد، با ادبیات قیام و مقاومت الهی که بر اقتضای عقل و دستورات الهی پایه‌گذاری شده، اختصاص یافته است. در عنوان سوم، ادبیات پایداری امام بامؤلفه‌هایی چون خداباوری، خودباوری، بیداری، الگو داشتن و ... شناخته می‌شود. در عنوان چهارم، بر همراهی ادبیات پایداری با ادبیات قیام تأکید شده است. ادبیات قیام، نافی ادبیات موجود است و ادبیات موجود موانعی را بر ادبیات قیام و به تبع آن برای ادبیات پایداری ایجاد می‌کند. در این مقاله، اساسی‌ترین مانع، عدم همراهی پیروان و رهبران قیام دانسته شده است. کلیدواژگان: ادبیات، پایداری (مقاومت)، قیام، دشمن.