توسعه بدون پذیرش فرهنگ مدرنیته محال است یا ممکن؟
55 بازدید
محل نشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه سال 83.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی